Tổ hợp môn xét tuyển: Toán-Lý-Hoá; Toán-Lý-Tiếng Anh; Toán-Hóa-Sinh; Toán-Hoá-Tiếng Anh (Mã ngành: 7850101)

Website: Bộ môn Quản lý môi trường

Ngành Quản lý  tài nguyên và môi trường bao gồm 2 chuyên ngành chính: Quản lý môi trường và Quản lý tài nguyên và du lịch sinh thái

* CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Ngành học đào tạo kỹ sư có kiến thức về quá trình các chất ô nhiễm, quá trình biến đổi lý hóa và sinh học của chất ô nhiễm và những tác động của chúng lên con người và môi trường, sự lan truyền ô nhiễm trong môi trường; có hiểu biết về bản chất của các loại tài nguyên thiên nhiên, những xu hướng biến động do con người và các giải pháp để quản lý sử dụng hợp lý, giảm thiểu sự cạn kiệt tài nguyên; có hiểu biết cơ bản về các quy trình công nghệ xử lý ô nhiễm, phục vụ công tác quản lý môi trường nước, không khí, chất thải rắn, chất thải nguy hại ở các cơ sở và địa phương; hiểu biết và nắm vững các tiêu chuẩn môi trường, các quy định pháp luật có liên quan và biết ứng dụng trong đánh giá tác động môi trường, trong xây dựng kế hoạch, chiến lược bảo vệ môi trường của các địa phương; thanh tra môi trường đối với các nguồn gây ô nhiễm; kiểm toán môi trường;

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tham gia công tác tại các cơ quan nhà nước hoặc các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện Luật Môi trường, Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về “bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” nhằm đạt ba mục tiêu: “1) Ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường do con người và tác động tự nhiên gây ra. Sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học. 2) Khắc phục ô nhiễm môi trường, trước hết ở những nơi đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, phục hồi hệ sinh thái đã bị suy thoái, từng bước nâng cao chất lượng môi trường. 3) Xây dựng nước ta trở thành môt nước có môi trường tốt, có sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; mọi người đều có ý thức bảo vệ môi trường, sống thân thiện với thiên nhiên”.

* CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ DU LỊCH SINH THÁI

Ngành học cung cấp các kiến thức cơ bản về các môn khoa học tự nhiên, kiến thức về các quá trình sinh hóa lý trong môi trường, nắm bắt được các cơ chế diễn tra trong môi trường đặc biệt là hệ sinh thái; có hiểu biết về tài nguyên thiên nhiên, những xu hướng biến động do con người và các giải pháp để quản lý sử dụng hợp lý, giảm thiểu sự cạn kiệt tài nguyên; có hiểu biết cơ bản về hệ sinh thái và sự tương tác của các cấu thành trong hệ sinh thái; có kiến thức rộng về các vấn đề liên quan đến môi trường, tài nguyên & du lịch sinh thái, giải quyết các vấn đề đặt ra liên quan đến bảo vệ môi trường tại các cơ sở hay vùng lãnh thổ.

  Sinh viên được trang bị các kỹ năng giao tiếp khéo léo và nhanh nhạy, phản ứng tốt và tích cực với các tính huống nằm ngoài dự đoán; có khả năng nhận biết các vấn đề về môi trường; có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm nhằm đạt được hiệu quả cao trong công việc ở mọi tình huống khác nhau; có tính kỹ luật cao và có khả năng điều hành nhóm nhằm thúc đẩy mọi thành viên trong nhóm làm việc đạt hiệu quả cao nhất; kỹ năng về sinh học bảo tồn, địa lý du lịch, quản lý cảnh quan, quản trị du lịch, quy họach phát triển du lịch sinh thái bền vững, có khả năng xây dựng, quản lý thực hiện các đề án về xây dựng tôn tạo các cảnh quan phục vụ du lịch sinh thái hoặc hướng dẫn du lịch sinh thái và các dịch vụ có liên quan.

 Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các Sở du lịch, công ty dịch vụ du lịch, khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, khu di tích lịch sử,…. hoặc có điều kiện tự thành lập các công ty dịch vụ du lịch sinh thái.

Số lần xem trang: 2681
Điều chỉnh lần cuối: 31-03-2018

Đại học chính quy

Ngành Hệ thống thông tin (25-02-2020)

Ngành Lâm nghiệp đô thị (25-02-2020)

Ngành Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên (25-02-2020)

>>Ngành Tài nguyên và Du lịch sinh thái (25-02-2020)

>>Ngành Bất động sản (25-02-2020)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO (25-02-2020)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC (23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC (23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (Chương trình tiên tiến) (23-05-2016)

Xem thêm ...