Môn xét tuyển: Toán-Lý-Hóa; Toán-Lý-Tiếng Anh; Toán-Ngữ Văn-Tiếng Anh (Mã ngành: 52340101)

Website: Bộ môn Quản trị Kinh doanh

Ngành quản trị kinh doanh bao gồm 3 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị thương mại và Quản trị tài chính.

* CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (TỔNG HỢP)

Ngành học đào tạo cử nhân có kiến thức căn bản về quản trị kinh doanh cho tất cả các lĩnh vực kinh doanh như công nghiệp, dịch vụ, xây dựng và nông lâm nghư nghiệp. Hơn nữa, sinh viên cũng được trang bị những kiến thức nền về kinh tế học và quản trị học.

Sau khi hoàn tất chương trình học, sinh viên tốt nghiệp có các kỹ năng trong quản trị như xây dựng và thẩm định các dự án kinh doanh, xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính doanh nghiệp, quản trị sản xuất và quản trị marketing; có thể làm việc tại các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong mọi lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và nông lâm ngư nghiệp.

* CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Ngành học đào tạo cử nhân có kiến thức căn bản về quản trị kinh doanh, nhưng chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, kinh doanh trong nước và quốc tế. Hơn nữa, sinh viên cũng được trang bị những kiến thức nền về kinh tế học và quản trị học.

Sau khi hoàn tất chương trình học, sinh viên tốt nghiệp có các kỹ năng trong quản trị như xây dựng và thẩm định các dự án kinh doanh, xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính doanh nghiệp, quản trị sản xuất và quản trị marketing; đặc biệt chuyên sâu vào lĩnh vực kinh doanh thương mại; có thể làm việc tại các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong mọi lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và nông lâm ngư nghiệp.

 * CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Ngành học đào tạo cử nhân có kiến thức căn bản về quản trị kinh doanh, nhưng chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị tài chính doanh nghiệp. Hơn nữa, sinh viên cũng được trang bị những kiến thức nền về kinh tế học và quản trị học.

Sau khi hoàn tất chương trình học, sinh viên tốt nghiệp có các kỹ năng trong quản trị doanh nghiệp nói chung, tích lũy được kỹ năng sâu trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, xây dựng và thẩm định các dự án kinh doanh, hoạt động ngân hàng, thị trường chứng khoán, kế toán, kiểm toán; có thể làm việc tại các phòng ban tài chính của các đơn vị sản xuất kinh doanh hoặc hành chính sự nghiệp.

Số lần xem trang : :1151
Nhập ngày : 22-05-2016
Điều chỉnh lần cuối :17-04-2017

Đại học chính quy

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN(23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC(23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC(23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (Chương trình tiên tiến)(23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM(23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ(23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ(23-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (22-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT (22-05-2016)

>>NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA(22-05-2016)

>>NGÀNH THÚ Y (Chương trình tiên tiến)(22-05-2016)

>>NGÀNH THÚ Y(22-05-2016)

>>NGÀNH CHĂN NUÔI(22-05-2016)

>>NGÀNH NÔNG HỌC(22-05-2016)

>>NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT (22-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THUỶ SẢN(22-05-2016)

>> NGÀNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN(22-05-2016)

>>NGÀNH LÂM NGHIỆP(22-05-2016)

>>NGÀNH CHẾ BIẾN LÂM SẢN (22-05-2016)

>>NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI(22-05-2016)

>>NGÀNH CÔNG NGHỆ RAU HOA QUẢ VÀ CẢNH QUAN(22-05-2016)

>>NGÀNH BẢN ĐỒ HỌC(22-05-2016)

>>NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG (22-05-2016)

>>NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG(22-05-2016)

>>NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (22-05-2016)

>>NGÀNH KINH DOANH NÔNG NGHIỆP(22-05-2016)

>>NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN(22-05-2016)

>>NGÀNH KẾ TOÁN (22-05-2016)

>>NGÀNH KINH TẾ (20-05-2016)

>>NGÀNH SƯ PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP(19-05-2016)

>>NGÀNH NGÔN NGỮ ANH(19-05-2016)

Các ngành tuyển sinh và đào tạo năm 2014(05-04-2014)