Toàn văn quyết định ban hành chuẩn đầu ra đối với các ngành đào tạo ĐH, CĐ

Download file: Tại đây 

  NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

MÃ TRƯỜNG/ NGÀNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM        

NLS

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

52140215

Ngôn ngữ Anh

52220201

Kinh tế

52310101

Bản đồ học

52310502

Quản trị kinh doanh

52340101

Kế toán

52340301

Công nghệ sinh học

52420201

Khoa học môi trường

52440301

Công nghệ thông tin

52480201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

52510201

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

52510203

Công nghệ kỹ thuật ô tô

52510205

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

52510206

Công nghệ kỹ thuật hóa học

52510401

Kỹ thuật điều khiển và  tự động hóa

52520216

Kỹ thuật môi trường

52520320

Công nghệ thực phẩm

52540102

Công nghệ chế biến thủy sản

52540105

Công nghệ chế biến lâm sản

52540301

Chăn nuôi

52620105

Nông học

52620109

Bảo vệ thực vật

52620112

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

52620113

Kinh doanh nông nghiệp

52620114

Phát triển nông thôn

52620116

Lâm nghiệp

52620201

Quản lý tài nguyên rừng

52620211

Nuôi trồng thủy sản

52620301

Thú y

52640101

Quản lý tài nguyên và môi trường

52850101

Quản lý đất đai

52850103

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

  

Công nghệ thực phẩm

52540102T

Thú y

52640101T

 CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

  

Quản trị kinh doanh

52340101C

Công nghệ sinh học

52420201C

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

52510201C

Kỹ thuật môi trường

52520320C

Công nghệ thực phẩm

52540102C

CHƯƠNG TRÌNH  CỬ NHÂN QUỐC TẾ

  

Thương mại quốc tế

52310106Q

Kinh doanh quốc tế

52340120Q

Công nghệ sinh học

52420201Q

Khoa học và quản lý môi trường

52440301Q

Công nghệ thông tin

52480201Q

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế

52620114Q

 PHÂN HIỆU ĐH NÔNG LÂM TẠI GIA LAI

NLG

Kế toán

52340301

Công nghệ thực phẩm

52540102

Nông học

52620109

Lâm nghiệp

52620201

Thú y

52640101

Quản lý tài nguyên và  môi trường

52850101

Quản lý đất đai

52850103

PHÂN HIỆU ĐH NÔNG LÂM TẠI NINH THUẬN

NLN

Quản trị kinh doanh

52340101

Công nghệ thực phẩm

52540102

Nông học

52620109

Nuôi trồng thủy sản

52620301

Thú y

52640101

Chăn nuôi

52620105

Ngôn ngữ Anh

52220201

 

Số lần xem trang : :34811
Nhập ngày : 22-05-2016
Điều chỉnh lần cuối :14-12-2017

Lưu ý:(10-08-2015)

Trang liên kết(12-05-2015)

(15-03-2015)