QUY ĐỊNH VỀ THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CÁC TRƯỜNG CẦN CÔNG BỐ 3 NGÀY  MỘT LẦN
TRONG THỜI GIAN CỦA MỖI ĐỢT XÉT TUYỂN

(Kèm theo công văn số: 2015/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 25/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO NGÀNH (HOẶC NHÓM NGÀNH, TRƯỜNG):

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển Lọc theo thứ tự ưu tiên:
(Cập nhật đến hết đến 06h00 ngày 25      tháng  08      năm 2015)
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐỢT 1 (SBD)

 

Trang liên kết