CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
Mục tiêu đào tạo: cung cấp kiến thức nền tảng về công nghệ sinh học và môi trường nhằm giúp sinh viên vận dụng sáng tạo trong phát triển các quy trình công nghệ tạo sản phẩm sinh học mới phục vụ cho công tác ngăn ngừa và cải tạo sự ô nhiễm môi trường.
Việc làm sau khi tốt nghiệp: có khả năng làm việc tại các công ty xử lý môi trường, các đơn vị và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực môi trường, các nhà máy, các khu chế xuất, các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý ô nhiễm và tái sinh môi trường bằng biện phát sinh học.

Số lần xem trang : :4562
Nhập ngày : 01-02-2010
Điều chỉnh lần cuối :16-02-2012

NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG(05-04-2014)

CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG(01-02-2010)

CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ- QUẢN LÝ NT THỦY SẢN (01-02-2010)

CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT THÔNG TIN LÂM NGHIỆP(01-02-2010)

CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ GỖ NỘI THẤT(01-02-2010)