CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG [NLS 111]
Sinh viêncó kiến thức khoa học tự nhiên, địa lý, kiến thức cơ bản về khoa học không gian; có kiến thức về hệ thống thông tin môi trường; kỹ năng ứng dụng hệ thống thông tin môi trường trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường, hỗ trợ các quyết định về môi trường;ccó năng lực chuyên môn làm việc trong các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, cơ quan quản lý sản xuất và tổ chức quốc tế trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực Hệ thống thông tin môi trường. Có thể giao tiếp và xử lý các nghiệp vụ (hoặc kỹ thuật) bằng tiếng Anh trong môi trường làm việc liên quan đến hệ thống thông tin môi trường có sự tham gia của người nước ngoài
 Khi tốt nghiệp sinh viên có các kỹ năng:
-        Có Kỹ năng làm việc trong các cơ sở đào, nghiên cứu khoa học, cơ quan quản lý sản xuất và tổ chức quốc tế trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực EIS;
-        Kỹ năng làm việc nhóm trong ngành hệ thống thông tin môi trường;
-        Kỹ năng sử dụng thành thạo các trang thiết bị liên quan đến hệ thống thông tin môi trường;
-        Kỹ năng xây dựng điều hành và quản lý các dự án liên quan đến hê thống thông tin môi trường.
Việc làm sau khi tốt nghiệp: Kỹ sư ngành Hệ thống thông tin địa lý, chuyên ngành Hệ thống thông tin môi trường có thể:
- Làm việc cho các tập đoàn trong và ngoài nước về lĩnh vực khoa học không gian, Hệ thống thông tin địa lý, Hệ thống thông tin môi trường, Viễn thám.
- Làm việc cho các Viện nghiên cứu, các công ty/doanh nghiệp khoa học công nghệ, các sở khoa học công nghệ, tài nguyên – môi trường, xây dựng, quy hoạch và kiên trúc, ... và các dự án về lĩnh vực khoa học không gian, Hệ thống thông tin môi trường, Viễn thám.
-  Làm việc trong các cơ quan liên quan đến lĩnh vực EIS, Viễn thám.

Số lần xem trang : :4135
Nhập ngày : 01-02-2010
Điều chỉnh lần cuối :01-02-2010

NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG(05-04-2014)

CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG(01-02-2010)

CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ- QUẢN LÝ NT THỦY SẢN (01-02-2010)

CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT THÔNG TIN LÂM NGHIỆP(01-02-2010)

CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ GỖ NỘI THẤT(01-02-2010)