CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT THÔNG TIN LÂM NGHIỆP [NLS 323]
       (FORESTRY INFORMATION TECHNOLOGY)
Mục tiêu đào tạo: nhằm trang bị cho sinh viên một phạm vi rộng các phương pháp khoa học cũng như các công cụ phục vụ cho việc thu thập, phân tích, hiển thị và trao đổi thông tin dữ liệu trong môi trường lâm nghiệp, chủ yếu tập trung vào phạm vi của quản lý rừng và các vấn đề liên quan đến hệ sinh thái rừng.
Việc làm sau khi tốt nghiệp: sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại bộ phận kỹ thuật của các lâm trường, Sở nNông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục phát triển lâm nghiệp, Sở tài nguyên môi trường, các dự án về phát triển lâm nghiệp.

Số lần xem trang : :4196
Nhập ngày : 01-02-2010
Điều chỉnh lần cuối :01-02-2010

NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG(05-04-2014)

CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG(01-02-2010)

CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG(01-02-2010)

CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ- QUẢN LÝ NT THỦY SẢN (01-02-2010)

CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ GỖ NỘI THẤT(01-02-2010)